dissabte, 26 de setembre de 2015

A qui vulgui escoltar...Desobediència (POR)

Estimades i estimats,

després del rescat del bagul dels records a les dos entrades anteriors ve la part més fàcil. Ara no es tracta de rescatar res, ni de fer memòria, simplement explicar com ens hem postulat davant la vida i la política (perdó per la reiteració). Parlo en plural perquè som unes quantes persones les que hem coincidit i coincidim en aquests llocs comuns que són el carrer, un ateneu, un cafè o una cervesa, per anomenar els més comuns. Moltes hores de conversa i discussió, riures i presència, acció i repressió, són les que sostenen aquest relat basat totalment en fets reals.

Tenim associada la desobediència civil, la que fem o hem fet, contra estructures com l'Estat, la policia, els jutges...i res més lluny de la meva realitat. La primera desobediència en intensitat, en el meu cas, és la de trencar amb el cordo umbilical, la protecció de la família. Cap mare ni pare vol conscientment el mal pels seus fills: "No te metas en problemas...." lletania que la majoria hem escoltat pronunciades per persones amb seny, trajectòria i història d'haver d'afrontar problemes seriosos. El meu problema es deia exèrcit i la mili en primera instància.

No em deixava de sorprendre que els meus pares, que s'havien llençat de cap a una piscina desconeguda i llunyana, que s'havien enfrontat al fet de concebir-me amb tanta alegria com pecat, que havien participat de dures vagues amb els dictador viu, doncs que s'espantessin per participar de moviments socials en "plena democràcia". Però era així i jo només podia prometre informació dels meus moviments per tranquil·litzar-los, tot i que no ho aconseguís mai. Va ser anys més tard quan la meva mare em va reconèixer on era el moll de l'os: l'havien explicat que els fills els havia d'educar per ser bons nens i no enfrontar-se amb el poder. Categoria a la que pertanyen especuladors i militars i que, a més, fan por, clar. Ells, que havien estat desobedients, potser sense saber-ho, havien estat empentats cap a endavant, no havien tingut possibilitat de decidir: pobresa o possibilitat, de l'abortament al 73 no en parlem, de la humiliació  laboral o res, tampoc.

Jo que podia decidir inhibir-me, no significar-me, anar fent, perquè ja estàvem en "plena democràcia!" No ho entenien i van patir molt. Tots en vam aprendre molt, jo a saber què és l'important i a qui li dec la vida. Sense renúncies, malgrat tot. El dia que li vaig dir a uns jutges que no em creia la seva amenaça, per molt de militar i Estat que hi hagués darrere d'ells, ja tenia feta gran part de la feina. El dia abans li havia dit als meus pares el que faria a la secció V de l'Audiència Provincial de Barcelona, allò sí que va ser difícil i no marxar del jutjat.

Deia en Marc, militant de l'humor fi i subtil, que el judici dels insubmisos era com la nostra boda. Quanta raó! Uns convidats perfectes, un escenari impressionant i una cerimònia tan ben preparada que cap dels presents podíem imaginar que sortís tant i tant bé. Tan rodó que els meus pares  van desobeir a la desobediència i es van quedar en aquell jutjat buit d'acusats i companys, sols davant dels jutges, fiscals i advocat d'ofici. Els meus pares, que tanta por havien passat al llarg dels anys que va durar el procés judicial, tenien davant a la representació del poder militar, econòmic i judicial que tanta por els havia fet. Allà es van quedar, recollint el DNI de l'acusat que havia marxat i el seu vist per a sentència, parts importants de la quotidianitat per a ells. Fent miques la por...

Van fer miques la por perquè van veure tothom que hi érem en aquella sala, la por a desobeir no és pot esmicolar sola, és impossible. I no s'hi valen declaracions d'intencions, la defensa de drets socials, la denúncia al poderós, el canvi social, són impossibles sense presència, sense posar el cos, sense assumir que, canviem coses de la nostra vida (de vegades pèrdues doloroses) per guanyar. El Poder no regala absolutament res. Res. Sovint ens equivoquem en les estratègies, però passa que a la desobediència civil pesa tant la pròpia decisió personal, la pròpia responsabilitat, el pensar per un mateix, que facilita el recular i repensar el com, sense gaires retrets.

A mi em van absoldre per un defecte de forma i les ganes del tribunal de no ficar-se en més problemes, sona prepotent però no havien resolt gaire bé que l'acusat marxés de la sala i que l'estigués esperant a la porta del jutjat. Malgrat totes les amenaces, malgrat les conseqüències repressives existents, allà hi érem, al carrer. El mateix carrer que s'omplia per aturar desallotjament, per les vagues o per la penúltima barrabassada del govern de torn de qualsevol país.

Quina sort haver participat de les millors escoles de desobediència: les assemblees d'insubmisos de tot arreu, la Vaqueria, la Lokeria, El Lokal, els ateneus llibertaris d'arreu, la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau i trobar-me a tantes persones que m'heu ensenyat a ser menys cafre i poder anar pel món amb el cap ben alt.

(En castellano)

Queridas y queridos,


después del rescate del baúl de los recuerdos en las dos entradas anteriores viene la parte más fácil. Ahora no se trata de rescatar nada, ni de hacer memoria, simplemente explicar cómo nos hemos postulado ante la vida y la política (perdón por la reiteración). Hablo en plural porque somos unas cuantas personas las que hemos coincidido y coincidimos en estos lugares comunes que son la calle, un ateneo, un café o una cerveza, por nombrar los más comunes. Muchas horas de conversación y discusión, risas y presencia, acción y represión, son las que sostienen este relato basado totalmente en hechos reales.

Tenemos asociada la desobediencia civil, la que hacemos o hemos hecho, contra estructuras como el Estado, la policía, los jueces ... y nada más lejos de mi realidad. La primera desobediencia en intensidad, en mi caso, es la de romper con el cordón umbilical, la protección de la familia. Ninguna madre ni padre quiere conscientemente el mal por sus hijos: "No te metas en problemas ...." letanía que la mayoría hemos escuchado pronunciadas por personas con sensatez, trayectoria e historia de tener que afrontar problemas serios. Mi problema se llamaba ejército, con la mili en primera instancia.

No me dejaba de sorprender que mis padres, que se habían tirado de cabeza a una piscina desconocida y lejana, que se habían enfrentado al hecho de concebirme con tanta alegría como pecado, que habían participado de duras huelgas con los dictador vivo, pues que se asustaran para participar de movimientos sociales en "plena democracia". Pero era así y yo sólo podía prometer información de mis movimientos para tranquilizarlos, aunque no lo consiguiera nunca. Fue años más tarde cuando mi madre me reconoció cuál era el quid de la cuestión: le habían enseñado que a los hijos había que educarlos para ser  niños buenos y no enfrentarse con el poder. Categoría a la que pertenecen especuladores y militares y que, además, dan miedo, claro. Ellos, que habían sido desobedientes, quizás sin saberlo, habían sido empujados hacia adelante, no habían tenido posibilidad de decidir: pobreza o , del aborto en el 73 no hablemos, de la humillación laboral o nada, tampoco.

Yo que podía decidir inhibirme, no significarme, ir haciendo, porque ya estábamos en "plena democracia!" No lo entendían y sufrieron mucho. Todos aprendimos mucho, yo a saber qué es lo importante y a quién le debo la vida. Sin renuncias, pese a todo. El día que le dije a unos jueces que no me creía su amenaza, por mucho militar y Estado que hubiera detrás de ellos, ya tenía hecha gran parte del trabajo. El día antes le había dicho a mis padres lo que haría en la sección V de la Audiencia Provincial de Barcelona, aquello sí que fue difícil y no irme del juzgado.

Decía Marc, militante del humor fino y sutil, que el juicio de los insumisos era como nuestra boda. ¡Cuánta razón! Unos invitados perfectos, un escenario impresionante y una ceremonia tan bien preparada que ninguno de los presentes podíamos imaginar que saliera tanto y tan bien. Tan redondo que mis padres desobedecieron a la desobediencia y se quedaron en ese juzgado vacío de acusados y compañeros, solos ante los jueces, fiscales y abogado de oficio. Mis padres, que tanto miedo habían pasado a lo largo de los años que duró el proceso judicial, tenían delante a la representación del poder militar, económico y judicial que tanto miedo les había hecho. Allí se quedaron, recogiendo el DNI del acusado que había marchado y su visto para sentencia, partes importantes de la cotidianidad para ellos. Haciendo añicos el miedo ...

Hicieron añicos el miedo porque vieron todos que estábamos en esa sala, el miedo a desobedecer no se puede desmenuzar solo, es imposible. Y no valen declaraciones de intenciones, la defensa de derechos sociales, la denuncia al poderoso, el cambio social, son imposibles sin presencia, sin poner el cuerpo, sin asumir que, cambiamos cosas de nuestra vida (a veces pérdidas dolorosas) para ganar. El Poder no regala absolutamente nada. Nada. A menudo nos equivocamos en las estrategias, pero sucede que en la desobediencia civil pesa tanto la propia decisión personal, la propia responsabilidad, el pensar por uno mismo, que facilita el retroceder y volver a pensar el cómo, sin muchos reproches.

A mí me absolvieron por un defecto de forma y las ganas del tribunal de no meterse en más problemas, suena prepotente pero no habían resuelto muy bien que el acusado se fuera de la sala y que la estuviera esperando en la puerta del juzgado. A pesar de todas las amenazas, a pesar de las consecuencias represivas existentes, allí estábamos, en la calle. La misma calle que se llenaba para detener desalojo, por las huelgas o por el penúltimo desaguisado del gobierno de turno de cualquier país.

Qué suerte haber participado de las mejores escuelas de desobediencia: las asambleas de insumisos de todas partes, la Vaquería, la Lokeria, El Lokal, los ateneos libertarios de todo, la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau y encontrarme a tantas personas que me habéis enseñado a ser menos cafre y poder ir por el mundo con la cabeza bien alta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada